פיצול וחלוקת משק עזר | רכישת משק | ירושת משק | זכויות במושבים | עו"ד ונוטריון מירית עטיה
פיצול וחלוקת משק עזר | רכישת משק | ירושת משק | זכויות במושבים | עו"ד ונוטריון מירית עטיה

משק עזר | בית שלישי בנחלה

משק עזר במושב

במושב משק עזר הוא נכס מקרקעין השונה מנחלה ושונה מבית המגורים או בית מקצועי (בהרחבות). הקמת המושבים התבססה על חלוקת נחלות למתיישבים. הנחלה כוללת את חלקת המגורים ואת השטחים החקלאיים של בעל הנחלה. כאשר מתיישב לא התפרנס מחקלאות נטלו ממנו את השטחים החקלאיים בנחלה. לעיתים, אותו מתיישב התפרנס בעבודה מחוץ למושב, אך השלים הכנסתו מגידול בעלי חיים ולמשק זה ניתן השם “משק עזר”.

מהו משק עזר?

קרקע שהוחכרה למטרת משק עזר, הכוללת שטח מגורים ושטח לעיבוד חקלאי. ובתנאי שהקרקע אינה מהווה נחלה כהגדרתה בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל. חלים מגבלות מספר יח”ד בהתאם לצפיפות, למעט משק העזר בשינוי סיווג או שינוי גבולות.

מהן זכויות בעלי משקי עזר?

זכויות בעלי משקי עזר קבועות כי בשטח המגורים ניתן לבנות יח”ד אחת ללא תשלום עד 160 מ”ר. אולם מעבר לשטח זה יש לשלם בגין תוספת בנייה. בעלי הזכויות רשאים להחזיק בזכויות – ללא שינוי. קרי, לשלם דמי חכירה שנתיים, או לשלם עבור תוספת בניה מעל 160 מ”ר המוקנים בחוזה.

אלו פעולות ניתן לבצע?

  • תוספת בניה חקלאי

  • פיצול מגרש

  • ניצול או שינוי ייעוד

  • חתימת חוזה עצמאי למשק עזר במשבצת

  • יובל חכירה

  • רכישת זכויות מהוונות

מהם הכללים לחלוקה לבעלי הזכויות?

הכללים לחלוקה לבעלי הזכויות נקבעו בהחלטה 1521 וההחלטה מאפשרת חלוקה לשני מגרשים או יותר. קרי, לבנות מספר יח”ד או מספר מבנים גדול יותר ממה שהותר בחוזה החכירה. וזאת בתנאי שבעלי הזכויות עומדים בתנאים שנקבעו בהחלטה.

מה השטח שיאושר לחלוקה?

השטח שיאושר לחלוקה מבחינת גודל וייעוד, יקבע בהתאם לצפיפות שנקבעה בתמ”א 35, בהתחשב בבינוי הקיים. ההחלטה לא תחול על שטח שפוצל ממשק עזר ונחתם לגביו חוזה חכירה למטע או לעיבוד חקלאי.

לפי מה יחושב המס שאשלם בגין הפיצול?

המס שאשלם יחושב לפי שווי קרקע ללא פיתוח וללא מחוברים, ותתבצע ע”י שמאי רמ”י.

כמה אשלם דמי היוון, דמי חכירה?

א. בעת פיצול מגרש בשטח מהוון, ישולמו דמי היתר בהתאם להחלטת מועצה 1500.

ב. בעת פיצול מגרש בשטח לא מהוון, ישולמו, דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% מערך המגרש המפוצל.

ג. במשקי עזר שאינם בתחום ישוב חקלאי, תותר עסקת פיצול רק בשטח המהוון.

עו”ד ונוטריון מירית עטיה, מעל 15 שנה בתחום דיני המקרקעין, הדרך הבטוחה שלכם לנחלה!!!

מירית עטיה שטיינברג | עו”ד ונוטריון | בעלת ניסיון מעל 15 שנה בתחום המקרקעין | עסקאות נדל”ן | הסכמי מכר נחלות | הסכמי משפחות ענייני ירושה | הסכם הורשה בן ממשיך | זכויות בן ממשיך | משק חקלאי | בית שלישי בנחלה | עורך דין נחלות | עורך דין מושבים | עורך דין קיבוצים | עורך דין מקרקעין | עורכי דין לרכישת דירה | עורך דין הסכם חכירה | חוזה משבצת | יחידה שניה במשק עזר | היוון | פיצול נחלות במושבים | תוספת בנייה במשק עזר | שיוך דירה פרטני במושב שיתופי | בן ממשיך במושב | נוהל פעולות במשקי העזר | האם בן ממשיך גובר על צוואה | בן ממשיך פיצוי אחים | הליך מינוי בן ממשיך | ביטול בן ממשיך | פסק דין ביטול בן ממשיך | סעד הצהרתי ביטול בן ממשיך | פיצול נחלה | פיצול נחלות במושבים | עלות פיצול מגרש | חוק הנחלות | המרת נחלות פנויות למגורים | התנאים למימוש פיצול נחלה | איוש נחלה פנויה במשבצת במושבי עובדים | מכר נחלה במושב | אגודות שיתופיות | דיני מושבים | דיני נחלות | דיני קיבוצים | חוזים | חוזי חכירה | חוזה משולש | עורך דין משק עזר | זכויות בניה משק עזר | החלטה 1521 | פיצול משק עזר | חלוקת משק עזר | רכישת משק | הורשת נחלה | ירושת נחלה | בן ממשיך | משק עזר מושב | מכירת נחלה | עורכי דין למכירת נחלה | הסכם משבצת | זכויות חכירה | יחידת מגורים במשק עזר | עו”ד ונוטריון | מכירת משק | דמי היוון | האיחוד החקלאי | פעולות במשקי עזר | רכישת זכויות מהוונות | תוספת בניה במשק | שינוי ייעוד פיצול  | חידוש חוזה חכירה | ייצוג בקבלת היתרי בנייה | תביעות נגד המינהל | תביעה נגד רמ”י | תביעת סילוק יד | תביעות סכסוכי יורשים | בן ממשיך הורשה המשק בן ממשיך | סכסוכי יורשים | תביעות סכסוכים | מושבים איוש נחלות פנויות | מכר נחלה | החלטה 1591 | בן ממשיך והורשה | עורך דין בן ממשיך | מושבים חברות באגודה שיתופית | ירושה הסכמי ירושה | תכנון ובניה השבחת קרקע חקלאית | פיצול נחלה | היוון נחלה | סכסוכים בוררות | מושבים תקנון אגודה שיתופית | מושבים ועד מקומי | צוואה לנחלה | תכנון ובניה | מושבים הרחבה במושב | ירושה עורך דין ירושה | סכסוכי יורשים | סכסוכי גבולות | תכנון ובניה | עורך דין תכנון ובניה | ירושת משק חקלאי | נחלה ומשק עזר | הפשרת קרקעות | תכנון ובניה הפקעות | תכנון ובניה תביעות לפיצויים | הסכם משבצת | רשות מקרקעי ישראל החלטות | פרצלציה
בכל נושא משפטי מומלץ להיוועץ בעו"ד לקבל את הייעוץ המקצועי הנכון ביותר עבורכם.

לתיאום פגישת ייעוץ פנו לעו”ד מירית עטיה בטלפון 077-5118115 או בווצאפ 050-7611611 או השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם.